MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Anunturi
Informare publică / Documente necesare inscriere in program

ACTE NECESARE IN VEDEREA PROMOVARII INVESTITIEI

În vederea promovării sunt necesare următoarele documente:


 1. Solicitare pentru realizarea investitiei in cadrul subprogramului care sa sublinieze necesitatea si oportunitatea investitiei; prin adresa de solicitare se va preciza obligatoriu si suprafata de teren pe care beneficiarul are posibilitatea sa o predea in vederea realizarii constructiei; 
 2. Fotografii ale amplasamentului;
 3. Persoana de contact (nume, prenume, functie, nr.tel);
 4. Extrasul de carte funciară actualizat la anul 2015;
 5. Hotararea beneficiarului privind (puteti descarca modelul de HCL de aici): 
  1. predarea amplasamentului (imobilul constituit din teren şi/sau constructie, dupa caz) destinat constructiei, pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, liber de orice sarcini, catre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin CNI  care va realiza investiţia,
  2. amplasamentul se va preda de către beneficiar viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
  3. angajamentul de a asigura, în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului,
  4. angajamentul de a asigura finantare pentru racordurile la utilitati (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc);
  5. obligativitatea ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, sa menţina destinaţia acestuia şi sa-l intreţina pe o perioada de minimum 15 ani;
 6. Certificatul de Urbanism, însoţit de  planurile de situaţie şi de încadrare în zonă a amplasamentului, vizate spre neschimbare de arhitectul şef, cu marcarea  în plan;
 7. Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.) conform certificat de urbanism, acordul de mediu, avizul Direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul judeţean, conform Legii nr. 422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice si alte avize şi acorduri de principiu specifice;
 8. Studiul geotehnic – intocmit conform prevederilor legale la data prezentei, care să pună în evidenţă în principal:
  1. natura terenului de fundare,
  2. adâncimea de fundare,
  3. presiunea admisibilă,
  4. nivelul mediu al pânzei de apă freatică;
 9. Plan de ridicare topografică cu cote de nivel şi marcarea obiectivului de investiţii;
 10. Studiu de fezabilitate – dacă există;  
 11. Proiect tehnic – daca exista,  intocmit conform prevederilor legale la data prezentei.

După aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi după obţinerea surselor de finanţare, în condiţiile legii, va fi necesar semnarea Protocolului de predare- primire a terenului. 
Procedura de achizitie publica poate fi demarata pentru contractarea lucrarilor de executie sau pentru contractarea lucrarilor de proiectare si executie. 

Modelul protocolului este prevazut în Anexa nr. 32 la Programul prevazut în Anexa nr. 3 la OG nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, anexă introdusă prin Ordonanţa 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii CNI S.A.